0906545829   [email protected]
เว็บไซต์สำเร็จรูป

ขั้นตอนย้ายโดเมนต่างค่าย


แจ้งผู้ให้บริการเดิม
ให้ผู้บริการเดิมปลดล็อกการย้าย
และขอ code การย้าย


ส่งข้อมูล code การย้าย
ส่งข้อมูลการ code การย้ายมาให้ฝ่าย
บริการของเราที่ [email protected]


ยืนยันการยายที่อีเมล์ของท่าน
อีเมล์ที่เป็นเจ้าของโดเมนจะได้รับจดหมายให้ยืนยันการย้ายภายใน 1-2 วัน หลังจากนั้นรออีดประมาณ 7 วัน การย้ายก็จะเสร็จสมบูรณ์
* โดเมนต่างค่ายกับ onlinenic และ reseller
ขั้นตอนการชี้โดเมน มาใช้เฉพาะพื้นที่กับเรา
  1. ไม่จำเป็นต้องย้าย NS แต่ Manage DNS ของโดเมนให้ CNAME  มายัง server ของเรา
    - ใช้เว็บไซต์ได้ทันทีไม่ต้องแจ้งเชื่อมพื้นที่
    - สำหรับช่อง data โปรแกรม Manage บางที่ จะไม่มี จุด ตามหลัง

  2. การโอนย้ายโดยกำหนด Name Server มายัง server ของเรา
    - กำหนด NS มาที่ ns1.joblucky.com และ ns2.joblucky.com
    - แจ้งฝ่าย [email protected] เพื่อเชื่อมโดเมนกับพื้นที่

** โดเมนที่ต้องการชี้ name server มาใช้กับพื้นที่ของเรา จะต้องเป็นเว็บไซต์ Package ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 500 Mb ขึ้นไปเท่านั้น

เพิ่มเพื่อน